Η TAVI (TAVR) αποτελεί μια αξιόλογη μέθοδο θεραπείας για τη σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας

  • απευθύνεται ασθενείς με πολλά συμπαρομαρτούντα νοσήματα και υψηλό, έως και απαγορευτικό χειρουργικό κίνδυνο.
  • Προσφέρει σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και έμπειρο προσωπικό